آرامگاه خالدنبی

آرامگاه خالدنبی

تور گورستان و آرامگاه خالدنبی: به نقل از کتاب ناسخ التواریخ، خالد بن سنان پیامبری بوده که شش هزار و یکصد و بیست و سه سال بعد از به دنیا آمدن آدم و در سال ۵۳۰ میلادی بر تخت نبوت Read More